Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 29.05.2020, 17:28

Гірницька ЗОШ 

І-ІІІ ст. №17

 Селидівської міської ради


Меню сайту
Статистика сайту

Статут закладу освіти

I. Загальні положення

 1. ГІРНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 17 СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ знаходиться у комунальній формі власності.
 2. Юридична адреса  ГІРНИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-Ш СТУПЕНІВ № 17 СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: 85487 Донецька область, місто Гірник , будинок № 3, тел. 5-18-11, 5-10-93
 3. ГІРНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 17 СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі  навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 4. Скорочене найменування юридичної особи – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17.
 5. Засновником (власником) навчального закладу є Селидівька міська рада.
 6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 7. Навчальна і виховна робота у школі проводиться українською мовою.
 8. Головними завданнями навчального закладу є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України (254к/96вр), державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • організація роботи щодо обробки персональних даних працівників закладу, учнів в базах персональних даних «Кадри», «Учні» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.
  1. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
  2. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
  3. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  1. Гірницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 є закладом з українською мовою навчання.
  2. Навчальний заклад має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчальновиховного процесу за погодженням із власником (засновником);
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науководослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчальновиховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивнооздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • здійснювати обробку персональних даних у системі обліку, зберігання та обслуговування облікових даних, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних;
 • здійснювати обробку персональних даних в базі персональних даних «Кадри» в частині реалізації трудових відносин, адміністративно – правових, соціально трудових відносин;
 • здійснювати обробку персональних даних в базі персональних даних «Учні» в частині забезпечення реалізації відносин в сфері освіти.
  1. У навчальному закладі створюються та функціонують: рада метод кабінету; творчі групи "Майстри педагогічної праці", динамічна група "Ріст", творча група "Пошук", школа вивчення доробку українських педагогів Донбасу, МО класних керівників, психологічна служба школи.
  2. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником).
  3. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  4. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  5. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти Селидівського міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством з урхуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним умовм для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості полданих заяв про зарахування до закладу.

II. Організація навчально-виховного процесу

  1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.
  2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
  3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною денною формою навчання.
  5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти міської ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
  6. Зарахування учнів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, яка закруплюється органами виконавчої влади до почтку навчального року.
  7. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають директору школи заяву із зазначеннням причини вибуття. У разі переходу до інщого навчального закладу у межах міста, батьки або особи які їх замінюють, подають директору школи заяву із зазначення причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
  8. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
  9. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня визначається та затверджується педагогічною радою на поточний навчальний рік.
  10. У школі ІІІ ступеню з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення, матеріально-технічної і методичної бази організовується навчання за одним або кількома профільними напрямами.
  11. Однією з форм організації навчально-виховного процесу у школі може бути запроваджено індивідуальне навчання для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад або потребують корекції фізичного та розумового розвитку.
  12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
  13. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
  14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти Селидівської міської ради. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Закінчується навчальний рік проведенням: навчальних екскурсій у 1 – 4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8, 10 класах, державної підсумкової атестації випускників школи.
  15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
  16. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  17. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других - четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
  18. Для учнів 5-9 класів допускається проведення 2-х уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд 2-х уроків з одного предмета і профільних дисциплін. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хв., великої перерви після третього уроку 20 хв.
  19. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Оцінювання учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень.
  20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів н задаються.
  21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
  22. Переведення і випуск учнів навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
  23. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними планми і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
  24. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
  25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
  26. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому чинним законодавством.
  27. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
  28. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
 • по закінченні початкової школи — табель успішності;
 • по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу атестат про повну загальну середню освіту.

2.27.  За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчання» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчання випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

           За успіхи у навчанні (праці) для учсників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

III.  Виховний процес у закладі

  1. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
  2. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
  3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів до вступу у будь-які об’єднання громадян, громадські, політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
  4. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
  5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється. 

IV. Учасники навчально-виховного процесу

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи,  бібліотекарі;
 • інші спеціалісти закладу;
 • батьки або особи, які їх замінюють.
  1. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим статутом.
  2. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в закладі.
  3. Учні мають гарантоване державою право:

      -     на доступність і безоплатність повної загальеої середньої освіти;

 • на вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
  1. Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середної освіти;
 • підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • виконувати вимоги педагогів та інших працівників закладу відповідно до визначених Правил внутрішнього розпорядку.
  1. За невиконання учнями своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
  2. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  3. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборронена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
  4. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
  5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодаства директором школи і затверджується відділом освіти Селидівської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
  6. Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • брати участь в роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи.
  1. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
  2. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • знати законодавство України, яке регулює порядок обробки та захист персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші розпорядчі документи закладу з цих питань;
 • вести відповідну документацію;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, які їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів.
  1.  У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
  2.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
  3. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу школи регулюється трудовим законодавством, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу.
  4.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності;
 • приймати рішення для участі дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу.
  1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 • збезпечувати дотримання дітьми вимог цього статуту.
  1. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
  2. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, Правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

V. Управління навчальним закладом

  1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Селидівської міської ради. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу комунальної форми власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Селидівської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
  2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є  загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу- зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 7, учнів -  7, батьків і представників громадськості -  7.

        Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

        Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчальновиховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчальновиховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
  1. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.
   1. Метою діяльності ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації навчальновиховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчальновиховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчальновиховного процесу.
   1. Основними завданнями ради є:
 • підвищення ефективності навчальновиховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального
 • закладу та сприяння організаційнопедагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та вихованн
Вхід на сайт
Календар
«  Травень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Пошук
Корисні посилання


Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz